Mô-đun tùy chỉnh

Tạo mô-đun TeamViewer tùy chỉnh chứa logo và văn bản riêng của bạn miễn phí. Tạo ghi chú cá nhân cho các tương tác với khách hàng.

Nút TeamViewer

Tạo nút TeamViewer riêng cho trang web của bạn. Thật dễ dàng và miễn phí! Liên kết với TeamViewer hoặc trực tiếp với mô-đun tùy chỉnh bạn vừa tạo.

Tạo nút

Yêu cầu giấy phép để thiết lập kết nối thường trực với mô-đun khách hàng bằng logo tùy chỉnh. Bạn cũng có thể sử dụng mô-đun kết hợp với phiên bản miễn phí cho mục đích thử nghiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp này kết nối sẽ tự động ngắt sau năm phút.