TeamViewer dành cho BlackBerry

Điều khiển các máy tính từ xa cũng như truyền tải tập tin đến và đi từ máy tính từ xa. TeamViewer: Ứng dụng Điều khiển Từ xa dành cho BlackBerry yêu cầu TeamViewer 10 để thiết lập kết nối. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng xem những lưu ý về giấy phép.

Want more? Exclusive deals, the latest news: Our Newsletter!