Active Directory

Miền Active Directory (AD) là dịch vụ thư mục cho hệ thống miền của Windows. Nó quản lý tất cả người dùng và máy tính thông qua LDAP trong hệ thống mạng dạng miền Windows.

Active Directory
Lợi ích

Giữ cho tài khoản người dùng TeamViewer của bạn luôn cập nhật bằng cách đồng bộ hóa chúng với miền Active Directory. Việc thêm người dùng công ty mới bằng thủ công vào TeamViewer không cần nữa!

Tính năng
  • Chọn một đơn vị có tổ chức trong miền Active Directory để tạo tài khoản TeamViewer cho từng thành viên của đơn vị đó.
  • Các thay đổi trong miền Active Directory, chẳng hạn như thay đổi tên hoặc có người dùng mới, được cập nhật trong TeamViewer.
  • Người dùng đã bị gỡ bỏ khỏi miền Active Directory có thể được hủy kích hoạt trong TeamViewer không cần thao tác gì thêm.
Bắt đầu:

Tích hợp này có sẵn cho PowerShell và Python và có thể phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tải về