Phiên bản trước

Các bản tải về tại trang này chỉ được đề xuất sử dụng cho người dùng có giấy phép cũ không thể sử dụng với phiên bản mới nhất.
Phiên bản

Vui lòng chọn phiên bản yêu cầu để xem các tải về tương ứng:

Phiên bản 12.x Phiên bản 11.x Phiên bản 10.x
Bạn cần phiên bản cũ hơn?
Hệ điều hành hỗ trợ
Cập nhật

Giá cả và thông tin chi tiết về cấp giấy phép có thể tìm thấy trên webshop của chúng tôi:


Mua bản Cập nhật
Logo Windows

Windows (v12.0.132598):

Chính sách về quyền riêng tư
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • Gói dữ liệu TeamViewer MSI
 • Hướng dẫn cho điều khiển từ xa v12 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho cuộc họp v12 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho bảng điều khiển Management Console v12 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho Wake-on-Lan v11 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho ITbrain [PDF, tiếng Anh]
Logo Windows

Windows (v11.0.93231):

Chính sách về quyền riêng tư
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • Gói dữ liệu TeamViewer MSI
 • Hướng dẫn cho điều khiển từ xa v11 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho cuộc họp v11 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho bảng điều khiển Management Console v11 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho Wake-on-Lan v11 [PDF, tiếng Anh]
 • Hướng dẫn cho ITbrain [PDF, tiếng Anh]
Logo Windows

Windows (v10.0.93450):

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Mac

macOS (v12.0.92876):

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Mac

macOS (v11.0.90968):

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Mac

macOS (v10.0.52680):

Linux logo

Linux (v12.0.90041):

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Linux

Linux (v11.0.67687):

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Linux

Linux (v10.0.46203):

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Android

Android:

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Android

Android:

Chính sách về quyền riêng tư
Logo Android

Android:

Chính sách về quyền riêng tư