Tích hợp TeamViewer vào MobileIron

Tích hợp TeamViewer với tính năng mới [email protected] của MobileIron cho phép hỗ trợ điều khiển từ xa và chia sẻ màn hình cho nhiều thiết bị Android từ bên trong nền tảng MobileIron Core.

Lý do tích hợp TeamViewer vào MobileIron

Kích hoạt TeamViewer trong AWS WorkSpaces Marketplace.
Lợi ích

Trải nghiệm xử lý sự cố từ xa được cải thiện nhờ tối ưu hóa giao tiếp giữa người dùng và bộ phận hỗ trợ khi họ có thể cung cấp tốt hơn hỗ trợ hiệu quả đúng lúc. Người dùng không cần phải diễn đạt vấn đề dài dòng và bộ phận hỗ trợ không phải mò mẫm xác định các sự cố.

Tính năng
  • Tạo và tham gia phiên hỗ trợ trực tiếp từ bảng điều khiển MobileIron Core
  • Điều khiển từ xa thiết bị Android được quản lý
  • Gửi tin nhắn trò chuyện đến và đi từ thiết bị
  • Truyền tập tin đến thiết bị hoặc nhận tập tin từ thiết bị
  • Đưa các cài đặt như tài khoản Microsoft Exchange vào thiết bị hoặc duy trì các cài đặt WiFi
  • Xem các ứng dụng đã cài và xử lý đang chạy
  • Nhận thông tin về mức sử dụng CPU và RAM, tình trạng pin, lưu trữ và các thông tin khác
Bắt đầu:

Tích hợp này có sẵn thông qua tính năng [email protected] bên trong bảng điều khiển MobileIron Core.

[email protected]